کنجکاوی به توان 2

بودن ، بدون جای پا ، مثل نبودن است

X