چرا نباید از روغن لحیم اسیدی در مدارات الکترونیک استفاده کنیم؟