خازن Capacitor قطعه الکترونیکی است که می‌تواند بار الکتریکی را در خود ذخیره کند.