ابزار وسیله ای است برای رسیدن سریع و با کیفیت به یک هدف خاص ابزار و تجهیزات الکترونیک