سیستم‌های تله متری برای جمع‌آوری داده‌ها ، کنترل ورودی ها و خروجی های تجهیزات که در یک مکان متحرک یا ثابت و دور از دسترس و ارسال آن‌ها به یک مرکز ثابت برای نمایش و بررسی و کنترل عملکرد می باشد. به طور کلی سیستم‌های دوری‌سنجی برای وسایل نقلیه در حال حرکت مانند اتومبیل، هواپیما، موشک یا ماهواره ها و در وسایل نقلیه ثابت ماننده خانه های هوشمند چاه های آب کشاورزی گلخانه ها و … استفاده می‌شوند.